Zaključci sa sastanka Upravnog odbora Asocijacije Zajedno za bh. malinu

Zaključci sa sastanka Upravnog odbora Asocijacije Zajedno za bh. malinu

UO (upravni odbor) Asocijacije u proširenom sastavu, održao je vanredni sastanak dana 27.08.2017. godine iz više razloga.

Ponovo su na snazi elementarne nepogode i ponovo poljoprivrednici apeluju prema svim nivoima vlasti, ali ih niko ne sluša, malinari koji imaju jednogodišnje sorte (Polka) imaju veliki problem zbog suše i rod je skoro potpuno prekinut.

Isto su apelovali malinari sa dvogodišnjim sortama (Miker, Vilamet) u toku proljetnog snijega, minusa, mraza, kasnije posljedice svega toga, ali niko ni njih nije razumio. CZ (civilna zaštita) kao da ne postoji u ovoj državi, nažalost.

Radna grupa za sektor malinarstva koju je formirao Federalni ministar za PVŠ (poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo) je kao polaznu osnovu za izračun proizvodne cijene maline koristila obračunske tablice, ekspertske analize, u kojoj su kao osnova uzeti ekonomski opravdani prinosi 15t/ha maline, pa se nakon usaglašavanja došlo do cijene oko 1,68 KM/kg maline gdje je navedeno da cijena može biti veća ili manja zavisno od niza faktora kao što su prinosi, cijena repromaterijala, elementarne nepogode i sl.

Na sastanku koji je održan u Travniku 07.07.2017. godine, Ministarstvo se obavezalo da inicira mjere i aktivnosti sa različitim nivoima vlasti (državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim) sukladno sa zaključkom Parlamenta FBiH, a u cilju sagledavanja dodatnih mogućnosti radi prevazilaženja teškog stanja u sektoru prizvodnje jagodastog – bobičastog voća (maline) i poljoprivrede u cjelini.
Sada svi mi možemo posvjedočiti da se od toga skoro ništa nije desilo, izuzev u nekim općinama ili kantonima, a šta je sa malinarima gdje se to nije desilo; žive li ti malinari u istoj državi; jesu li zadovoljni i oni gdje se nešto i namaklo; šta su vlasti ove države uradile da se prevaziđe ovo teško stanje koje malinarstvo odvodi u propast.

Ako vlasti ne razumiju naš jezik na kojim im se obraćamo neka nam kažu da znamo gdje je problem, jer napokon moraju shvatiti da u ovoj državi imaju malinari koji zauzimaju najveći udio u poljoprivrednoj proizvodnji, ako sada ne shvate, kasnije i ne trebaju, jer mi tražimo njihovu smjenu, bar onih koji su najodgovorniji.

Postoje sumnje da je sve ovo dogovor između vlasti i otkupljivača, jer drugo ništa ne možemo zaključiti iz svega ovoga što se dešava.

Pored svega navedenog gdje su elementarne nepogode napravile iste probleme u široj regiji, informacije do nas dolaze da cijena svakodnevno raste, a nama je data neka mizerna cijena koja se ne može i ne smije prihvatiti.

Ne može se prihvatiti jer ne može pokriti ni osnovne troškove, a ne smije se prihvatiti jer će malinarstvo odvesti u propast u budućnosti, malinari neće moći (zbog materijalnih razloga) tretirati zaštitnim sredstvima i samim tim će se izgubiti na kvalitetu maline a što će sigurno imati velike negativne posljedice za malinarstvo.

Cijena koju su odredili otkupljivači na potpuno nazakonit način, (jer su formirali udruženje otkupljivača da bi mogli diktirati cijenom na tržištu; to je monopol i to je zakonom zabranjeno) mi ne prihvatamo, prihvatamo da se po toj cijeni odmah isplati i da ta cijena bude akontativna, a preostali iznos da se uplati kada se provjere izvozne fakture za svu količinu koja je izvezena, i da se po toj cijeni odredi marža koja će biti ravnomjerna prema otkupljivaču i proizvođaču, gdje ni jedna strana neće moći ostvariti ekstra profit na uštrb druge strane.

Na sastanku UO (upravnog odbora) Asocijacije doneseni su sljedeći zaključci:

1. Malinari ne prihvataju cijenu maline manju od 3,00 KM za ovu godinu,
2. Proglašenje elementarnih nepogoda,
3. Tražimo ispunjavanje naših zahtjeva koje smo uredno slali svim nivoima vlasti

– Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune u roku od deset dana od dana kada nadležna ministarstva zaprime naše zahtjeve, mi idemo u organizaciju mirnih protesta pred zgradom Vijeća ministara BiH i tražimo svoja prava, a isti su planirani za 18.09.2017. godine,
– Ukoliko dođe do protesta mi tražimo smjenu najodgovornijih za ovu situaciju.

ASOCIJACIJA “ZAJEDNO ZA BH MALINU”