VIDEO: Operacija Sana 95: Dudakovića i Alagića u pohodu na Banja Luku zaustavio Dejtonski sporazum

VIDEO: Operacija Sana 95: Dudakovića i Alagića u pohodu na Banja Luku zaustavio Dejtonski sporazum

Prije 21 godinu 13. septembra započela je operacija Sana 95. Iza ponoći jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac, gdje su zaplijenjene velike količine naoružanja, piše novinska agencija Patria.

Dan poslije, komandant Petog korpusa general Atif Dudaković naredio je da se krene prema Ključu.

U oslobađanje grada krenuli su pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na prvcu Begova Glava-Veliki Ljutoč- Dubovsko- Vrtoče-Bosanski Petrovac.

Pješačeći punih 11 sati, prešli su 40 kilometara i sve vrijeme vodili borbe sa agresorom. Ova jedinica obezbjeđivala je lijevo krilo čime je omogućeno napredovanje 517. slavne brdske brigade prema Sanskom Mostu,a 510. slavna i 501. slavna brdska brigada krenule su prema Ključu.

Nakon žestokih borbi na Laništu,u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 510. brdskih brigada pobjedonosno ulaze u Ključ.

Već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada krenula je prema Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, nakon čega je oslobođeno i Vrhpolje.

Preko Drvara stizala je i legendarna 17. viteška krajiška brigada iz sastava Sedmog korpusa Armije BiH na čijem je čelu bio general Mehmed Alagić. Bilo je pitanje trenutka kada će se spojiti dva korpusa i dva krajiška generala.

Period od 18.septembra do 10.oktobra, karakterističan je po tome da su srpske snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga pokušavali sve vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije RBIH.

Neprekidno vodeći borbe, uvečer 9. oktobra oko 23,30 sati, dijelovi 502. viteške brdske brigade i BVP-a Petog korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj je jos pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne dugo. Neposredno nakon oslobođenja grada, sa drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe , pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBIH.

U operaciji Sana 95 učestvovali su i pripadnici Prvog, Drugog, Trećeg i Četvrtog korpusa, te Gardijska brigada i jedinica Crni Labudovi, koje su bile pod neposrednom komandom Generalštaba Armije R BiH.

Obavještajni podaci govorili su da su stvoreni izvanredni preduslovi za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski sporazum spasio je agresorske snage od poraza.

Novinska agencija Patria

Share this post on social media