KONKURS za prijem u MUP SBK/KSB

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (“Službene novine Kantona Središnja Bosna” broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” i početni čin “mlađi inspektor” raspisuje:

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Uprava policije vrši prijem kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” i početni čin “mlađi inspektor” kako slijedi:

-28 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stupnjem školske spreme- za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, i
-12 kandidata sa najmanje VI (šestim) stupnjem školske spreme ili završenim prvim ciklusom bolonjskog sistema visokog obrazovanja s najmanje 180 ECTS bodova- za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

II

Osnovna obuka kandidata obavljat će se na Policijskoj akademiji u Sarajevu. Osnovna obuka kandidata traje 12 mjeseci za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, odnosno 6 mjeseci za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

III

Da bi bila zaposlena kao policijski službenik, osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:

a) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine,
b) da je u životnoj dobi od 18 – 27 godina za početni čin “policajac”, odnosno do
35 godina za početni čin “mlađi inspektor“, računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas.
c) da ima završen najmanje IV (četvrti) stupanj školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, odnosno najmanje VI (šesti) stupanj školske spreme ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema visokog obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”,
d) da ima liječničko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kao dokaz o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i
Hercegovini kao rezultat stegovne mjere,
f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu,
g) da ga nije optužio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti:
-položen ispit za vozača “B” kategorije

IV

Uz prijavni obrazac na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju

(original ili ovjerenu fotokopiju):

1. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja).
2. Diploma o završenoj školskoj spremi najmanje IV (četvrtog) stupnja (ovjerena fotokopija diplome) za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, odnosno diplomu o završenoj školskoj spremi najmanje VI (šestog) stupnja ili diplomu o završenom prvom ciklusu bolonjskog sistema visokog obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova (ovjerena fotokopija diplome) za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.
3. Ovjerena izjava kod nadležnog organa za točke e), g).
4. Ovjerena izjava kod nadležnog organa o posjedovanju vozačke dozvole „B“
kategorije i serijski broj vozačke dozvole.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu MUP-a SBK/KSB Aleja konzula bb, Travnik, kao i na web stranici MUP-a SBK/KSB www.mupsbk- ksb.gov.ba

Kandidati su dužni u prijavnom obrascu na Javni oglas navesti serijski broj osobne karte i naziv organa koji je izdao osobnu kartu te serijski broj vozačke dozvole za
„B“ kategoriju i naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, a Komisija će po službenoj dužnosti izvršiti provjere vjerodostojnosti izdatog dokumenta za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

Napominjemo da će Komisija opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz članka 46. Zakona o policijskim službenicima SBK/KSB utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.

Kandidati koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku dužni su dostaviti:

1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

V

– Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uključuje: test općeg znanja (uključujući i pismeni rad), test tjelesne sposobnosti, usmeni test-intervju.

Test općeg znanja pored pitanja iz oblasti općeg obrazovanja i informisanosti obuhvaća pitanja iz sljedećih oblasti: ustavni sistem Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, organizacija organa uprave, Zakon o unutarnjim poslovima SBK/KSB i Zakon o policijskim službenicima SBK/KSB, kancelarijsko poslovanje, oblasti sigurnosti prometa na cestama, javnog reda i mira te zaštite osobnih i tajnih podataka.

Pisani rad na zadatu temu sastoji se od teme iz oblasti: kulture, društveno političkog života, rada policije u zajednici, javnog saobraćaja, oblasti zakona o prekršajima i kaznenog zakona.

Test općeg znanja biti će u skladu sa minimalnim stupnjem obrazovanja za nivo kojem kandidat pristupa.

Propisi po kojima će se vršiti testiranje su objavljeni na web stranici MUP-a SBK/KSB.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna.

Izabrani kandidati će biti upućeni na liječnički pregled u Sarajevo radi provjere psihofizičkih sposobnosti za obavljanje policijskih poslova. Ukoliko se pregledom ustanovi da kandidat nije sposoban za obavljanje policijskih poslova, takav kandidat neće biti upućen na Policijsku akademiju radi obuke.

Za izabrane kandidate će biti izvršene sigurnosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 54/05 i 12/09). Ukoliko se za bilo kojeg kandidata utvrde sigurnosne smetnje za rad u policijskom organu, takav kandidat neće biti upućen na školovanje na Policijsku akademiju.

– Odabir kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu vršit će se u skladu sa člankom 4. (nacionalna zastupljenost) Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna, Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika („Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj:11/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika broj: 01/1-02-1-1091/15 od 24.08.2015. godine (Pravilnici objavljeni na WEB stranici
MUP-a KSB).

Prijavu na oglas sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo preporučenom poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Travnik, ulica Aleja konzula bb, 72270 Travnik , s naznakom “Javni oglas- čin “policajac”-ne otvarati“ ili „Javni oglas čin “mlađi inspektor”-ne otvarati”

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA

NAPOMENA: Prijavne obrasce, zakonske i podzakonske akte možete preuzeti O V D J E

Share this post on social media